آرین که تازه بدنیا اومده بود یکی از آرزوهام این بود که 4-5 سالش که شد براش زنجیر وطبل ولباس مشکی بخرم و ماه محرم که شروع شد بفرستمش تو دسته .

زنجیر و طبل و لباس مشکی رو براش خریدم ولی چه فایده که آرین هیچ وقت معنی محرم رو نفهمید .ناراحت

امیدوارم خدا به بزرگی همین شبهای عزیز نظری هم به بچه های اتیسم و آرین من بکنه امشب خیلی دلم گرفته. امیدوارم به حق همین شبها دل ما هم شاد بشه . آمین