من این تکنولوژی رو خیلی خیلی دوست می دارم.نیشخند

تو فیس بوکم یک صفحه انجمن اتیسم ایران رو لایک کردم نمی دونید چقدر دوست درد مشترکی پیدا کردم . درد نه چی بگیم جای درد مشترک شما بگید؟منتظر

به هرحال یکی از اونها مامان یک پسر 20 ساله است به اسم خشایار امروز باهاش آشنا شدم کلی تلفن بده ،ایمیل بده و اینهاو دیگه کار رسید به عکس رد و بدل کردن و ....قلب

همیشه خیلی دوست دارم ببینم که اتیسمهای بزرگسال چه می کنن . مژه

مامانش گفت که خشایار میره کالج از خود راضی البته اون انگلیس زندگی می کنه .

امید به خدا که این پیشرفت تو ایران هم حاصل بشه. ...