آرین توپولو چند شب  پیش برای خودش یک میزی چید که من از ذوقم ازش عکس گرفتم . من نمی دونم واقعا مشکل این بچه چیه ؟!اون که به این خوبی از ما تقلید می کنه .

اینقدر بامزه برای خودش میز و صندلی چید.  ماست و آب و لیوان و هندوانه و بشقاب پلو و خورش به انضمام سس قرمز (جز لاینفک غذای آرین، قرمه سبزی رو هم با سس می خوره سبز)  رو برای خودش چید و شروع کرد به خوردن ! قلبقلب