دو روز پیش دیدم آقای راننده سرویس آرین رو نشونده جلو بغل دست خودش ، هم از این موضوع تعجب کردم و هم نگران شدم .نگران

فردا صبح اونروز وقتی آرین رو بردم سوار سرویس کنم ،دیدم آقای راننده گفت :سلام آقا آرین بیا جلو بشین . گفتم : چرا اذیتتون میکنه ؟ بنده خدا گفت : نه ، خیلی هم آرامه ، خیلی هم آگاهه . آخه یک بچه ای هست که  وقتی میشینه جلو ترمز دستی رو می کشه!! شیطان

 به آقای راننده گفتم خدا به دادتون برسه و او هم لبخند زد . امیدوارم خدا بهش توان بیشتری بده و وسط راه نبره ابرو

ولی از شما چه پنهون خیلی خوشحال شدم که به آرین می گه آروم ، کلی ذوق مرگ شدم.زبان