آرین بعضی اوقات خنده و یا گریه های بی علت داره. گاهی اینقدر گریه می کنه و یا می خنده که ما نگران می شیم . انگار که یک فیلم خنده دار دیده یا یک موضوع گریه دار او رو آزار می ده .

همیشه این موضوع برای ما عجیب بوده که آیا آرین چیزی بیشتر از ما بینه؟! 

در کتاب پدر آن دیگری شخصیت اصلی کتاب دو موجود خیالی به نام اسی و ببی داره. که با اونها بازی می کرد ، حرف می زد و کلا با اونها زندگی می کرد ، همیشه من وقتی مخصوصا خنده های بی علت  آرین رو می بینم می گم: داره با اسی و ببی بازی      می کنه .لبخند

بعدا که با بچه های اوتیستیک بیشتری آشنا شدم متوجه شدم که این خصوصیت توی همه اونها مشترکه !

شاید بچه های اوتیستیک بچه های فرا زمینی هستند و احتمالا چیزهائی رو درک     می کنند و می بینند که فرا تر از تصور زندگی مادی ماست .

همیشه این اصلی ترین سؤال ذهن من باقی مونده که آیا او چیز بیشتری از ما می بینه؟!

 شاید هم به واسطه ذهن پاکی که خداوند در نهاد او و دوستانش قرار داده  ، موضوعات مادی که ما رو آزار می ده برای اونها خنده آور و گریه دارباشه ...